หลักสูตรทั้งหมด

digital
หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5/5
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ (พื้นฐาน)
5/5
หลักสูตรการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word (พื้นฐาน)
5/5
หลักสูตรการจัดการตารางการคำนวณด้วย Microsoft Excel (พื้นฐาน)
5/5
หลักสูตรการสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint (พื้นฐาน)
5/5
หลักสูตร Microsoft Power Platform
5/5
หลักสูตรการวิเคราะห์เเละนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft Power BI
5/5
หลักสูตรการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word (ระดับกลาง)
5/5
หลักสูตรการจัดการตารางการคำนวณด้วย Microsoft Excel (ระดับกลาง)
5/5
หลักสูตรการสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint (ระดับกลาง)
5/5
หลักสูตรการสร้างงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Microsoft Sway (ระดับกลาง)
5/5
หลักสูตรความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ระดับกลาง)
5/5
wpChatIcon