หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ใครเรียนได้บ้าง

 • นักวางแผนและจัดทำนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและครูผู้สอน
 • ผู้ให้บริการด้านการศึกษา
 • นักเรียนนักศึกษา

คุณจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้บ้าง

 • แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 •  การจัดสรรงบประมาณด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 •  การเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ดี
 • การอบรมครูผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสอนผู้เรียนโดยคำนึงถึงความต้องการจำเป็นในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
 • การสร้างศูนย์การเรียนชุมชนที่ยั่งยืน
 • การมีธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • การสอนและประเมินผล

Course Content

บทที่ 1: การเรียนรู้ตลอดชีวิตคืออะไร
บทที่ 2: การเงินกับการศึกษาผู้ใหญ่
บทที่ 3: ผู้นำด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บทที่ 4: การอบรมครูอย่างมีคุณภาพ
บทที่ 5: วิธีการเรียนที่จำเป็นในผู้เรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
บทที่ 6: ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ยั่งยืน
บทที่ 7: ธรรมาภิบาลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บทที่ 8: การศึกษาแบบเทียบเท่าและกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
บทที่ 9: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บทที่ 10: จากการรู้หนังสือขั้นพื้นฐานไปสู่การรู้หนังสือที่หลากหลาย
บทที่ 11: การประเมินการรู้หนังสือ

Share This course
Facebook
Twitter
LinkedIn
digital
wpChatIcon